Back to top

Γνώμες

Φεβρουάριος
2023

«Πολιτικές για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική φροντίδα και την δίκαιη ανάπτυξη της οικονομίας της»

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Κοινωνική Πολιτική - Κοινωνική Ασφάλιση - Υγεία-Πρόνοια
Φεβρουάριος
2023

Ενέργεια και ενεργειακή κρίση: Αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Ενέργεια - Περιβάλλον
Ιούνιος
2022

Τεχνητή Νοημοσύνη: Προτάσεις για εναρμονισμένη εθνική προσέγγιση

 Η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) εξέφρασε Γνώμη Πρωτοβουλίας με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη: Προτάσεις για εναρμονισμένη εθνική προσέγγιση».

Σκοπός της Γνώμης Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. είναι να συμβάλει στο δημόσιο διάλογο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη χώρα, με την ανάδειξη των κοινά αποδεκτών θέσεων και προτάσεων των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, όπως προκύπτουν στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου στην Ο.Κ.Ε.

Οι αλματώδεις εξελίξεις στην ανάπτυξη και εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης θα επιφέρουν  πολλές αλλαγές στην οικονομία και την κοινωνία, στον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Με δεδομένες τις σημαντικές προκλήσεις που αναδύονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες, η Ο.Κ.Ε. υιοθετεί απόλυτα την άποψη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) ότι κατά την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ορισμένες αποφάσεις πρέπει να παραμένουν αποκλειστικό προνόμιο του ανθρώπου, ιδίως σε τομείς όπου οι αποφάσεις αυτές έχουν μια δεοντολογική πτυχή, καθώς και νομικές συνέπειες ή κοινωνικό αντίκτυπο, όπως στη δικαιοσύνη, την επιβολή του νόμου, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις εργασιακές σχέσεις και την εκπαίδευση.

Παράλληλα, η Πολιτεία, με τις κατάλληλες πολιτικές και παρεμβάσεις θα πρέπει να προετοιμάσει τη μετάβαση στην 4η βιομηχανική επανάσταση, στηρίζοντας τόσο τις επιχειρήσεις (ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες), όσο και τους εργαζόμενους (κυρίως μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης), ώστε να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που θα προκύψουν και «κανένας να μην μείνει πίσω».

Στο πλαίσιο αυτό, η  Ο.Κ.Ε. τονίζει ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μίας Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου και ευρείας διαβούλευσης με όλη την κοινωνία. Ήδη στη χώρα έχουν αναληφθεί πολύ σοβαρές πρωτοβουλίες και δράσεις από τον επιχειρηματικό και ερευνητικό τομέα, οι οποίες θα πρέπει να αναδειχθούν και να στηριχθούν.

Στη Γνώμη της Ο.Κ.Ε. διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις στην κατεύθυνση μίας εναρμονισμένης προσέγγισης με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Ερευνα και τεχνολογία
Ιούνιος
2022

Κλιματική αλλαγή και πολιτικές αντιμετώπισής της στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) εξέφρασε Γνώμη Πρωτοβουλίας με θέμα “Κλιματική αλλαγή και πολιτικές αντιμετώπισής της στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση”.

Σκοπός της Γνώμης Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. είναι να διαμορφώσει ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο θεσμικά οργανωμένης κοινωνικής διαβούλευσης για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο και να προτείνει μια δέσμη σύγχρονων πολιτικών που θα απαντά στις προκλήσεις της επείγουσας πλέον κλιματικής προσαρμογής και της πράσινης μετάβασης.

Με δεδομένο ότι η ανθρωπογενής παρέμβαση και οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν σημαντικά το κλίμα του πλανήτη, επιφέροντας συνέπειες που  επιδεινώνουν τη φυσική πορεία της αλλαγής του κλίματος, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ως ζητούμενο την εξεύρεση τρόπων για την άμβλυνση ή και την πλήρη εξάλειψη των συνεπειών της ανθρώπινης δραστηριότητας που συμβάλλουν στην αλλαγή του κλίματος του πλανήτη.

Η κλιματική αλλαγή, πρόσφατα αναφερόμενη στη βιβλιογραφία και το δημόσιο διάλογο ως κλιματική κρίση, αποτελεί μείζονα παγκόσμια πρόκληση για την υγεία και τη ζωή στον πλανήτη, καθιστώντας αναγκαίο τον ορισμό βραχυπρόθεσμων και μεσομακροπρόθεσμων στόχων και τη συστηματική, πολυμερή, σε όλα τα επίπεδα (διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό) συνεργασία για την αντιμετώπισή της.

Η Ο.Κ.Ε. αντιλαμβάνεται την κλιματική και περιβαλλοντική κρίση ως μια συνθήκη που επιδεινώνει τους δείκτες της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, διαταράσσει τους στόχους της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ απαιτεί πολλαπλάσιους πόρους για την αποκατάσταση των αρνητικών συνεπειών και των ζημιών που επέρχονται προοδευτικά. Στη Γνώμη Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις δημόσιων πολιτικών και παρεμβάσεων σε πέντε (5) διακριτά πεδία (γενικές πολιτικές προσαρμογής, εργαζόμενοι-ευάλωτα νοικοκυριά, επιχειρήσεις και οικονομία, ενεργειακή μετάβαση και δημόσια διοίκηση).

Η Ο.Κ.Ε. παρακολουθεί συστηματικά και συμμετέχει ενεργά στο δημόσιο διάλογο σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις πολιτικές αντιμετώπισης, μετριασμού και προσαρμογής, ενώ το επόμενο διάστημα θα αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες ανάδειξης της συγκεκριμένης ατζέντας όπως τη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου με θέμα τη συνεργασία και τον κοινωνικό διάλογο για την κλιματική αλλαγή και, ανάλογα με τις εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την εκπόνηση νέας Γνώμης ή Γνώμης Πρωτοβουλίας για νομοθετικές παρεμβάσεις σχετικές με την περιβαλλοντική νομοθεσία, την κλιματική προσαρμογή κλπ.

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Ενέργεια - Περιβάλλον
Ιούνιος
2021

«Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Εργασιακές Σχέσεις
Δεκέμβριος
2020

Σχέδιο Γνώμης της Ο.Κ.Ε. για το “Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Στρατηγικές Κατευθύνσεις”

Τομέας:
Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα - Τομείς Παραγωγής
Νοέμβριος
2020

«Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Ενέργεια - Περιβάλλον
Ιούλιος
2020

«Τηλεργασία: Προβλήματα και Προοπτικές»

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Εργασιακές Σχέσεις
Ιούλιος
2020

"Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025"

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα - Τομείς Παραγωγής
Ιούνιος
2020

Δεύτερη φάση διαχείρισης της πανδημίας

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Κοινωνική Πολιτική - Κοινωνική Ασφάλιση - Υγεία-Πρόνοια
Ιούνιος
2020

Χωροταξικός Σχεδιασμός: Προβλήματα - Προκλήσεις

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Ενέργεια - Περιβάλλον
Μάιος
2020

Προτεραιότητες και προκλήσεις στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ για την επίτευξη υψηλού ρυθμού ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Ενέργεια - Περιβάλλον
Απρίλιος
2020

Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία και την κοινωνία

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Κοινωνική Πολιτική - Κοινωνική Ασφάλιση - Υγεία-Πρόνοια
Μάρτιος
2019

Εκπαίδευση – Κατάρτιση

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Φεβρουάριος
2019

Θεματικός Τουρισμός - Eιδικές Mορφές Tουρισμού - Pυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα - Τομείς Παραγωγής
Φεβρουάριος
2019

Μείωση Ασφαλιστικών Εισφορών και άλλες διατάξεις

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Κοινωνική Πολιτική - Κοινωνική Ασφάλιση - Υγεία-Πρόνοια
Οκτώβριος
2018

Δικαιοσύνη και Ορθή Νομοθέτηση

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Δικαιοσύνη - Ανθρώπινα Δικαιώματα
Οκτώβριος
2018

Κυκλική Οικονομία

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα - Τομείς Παραγωγής
Οκτώβριος
2018

Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Κοινωνική Πολιτική - Κοινωνική Ασφάλιση - Υγεία-Πρόνοια
Νοέμβριος
2017

Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και Άλλες Διατάξεις

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα - Τομείς Παραγωγής, Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη

Σελίδες