Back to top

Γνώμες

Μάιος
2024

Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα

Συνεδρίασε την Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024, η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) προκειμένου να εκφράσει Γνώμη Πρωτοβουλίας για το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα.

Στη συνεδρίαση, στην οποία προήδρευσε ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. κ. Γιάννης Πάιδας, συμμετείχε με παρέμβασή της η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κυρία Σοφία Ζαχαράκη.

Ο πληθυσμός της Ελλάδας εμφανίζει συνεχή μείωση από το 2010 και μετά, με σημαντικές διαφοροποιήσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο των δημογραφικών δεικτών από τους μέσους εθνικούς όρους.

Η Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επικεντρώνεται στα δύο κεντρικά ζητήματα της δημογραφικής αλλαγής που αφορούν στη βάση και στην κορυφή της ηλικιακής πυραμίδας: την «υπογεννητικότητα» και τη γήρανση του πληθυσμού. Προτείνονται δε μέτρα που μπορούν, σύμφωνα με την Ο.Κ.Ε., να συντελέσουν στην ανάσχεση της μείωσης του πληθυσμού και της γήρανσης, καθώς και στην απόκτηση του επιθυμητού πλήθους παιδιών που θα ήθελε κάθε οικογένεια, χωρίς η απόκτηση παιδιών να αποτελεί παράγοντα μείωσης του επιπέδου της ποιότητας ζωής και λόγο αύξησης του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι προτάσεις της Ο.Κ.Ε. ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

-Ενίσχυση των γεννήσεων και στήριξης της οικογένειας με οικονομικά μέτρα και κυρίως με μέτρα φορολογικών ελαφρύνσεων.

-Ενίσχυση του δυναμικού κλάδου της λεγόμενης «λευκής οικονομίας» (white economy).

-Μέτρα μέριμνας και παρότρυνσης με ιδιαίτερα κίνητρα για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις για την εφαρμογή μέτρων συμφιλίωσης προσωπικής/οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, καθώς και για τους αυτοαπασχολούμενους.

-Ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης για γονείς και στήριξη της παιδείας στην κατεύθυνση της θετικής γονεϊκότητας.

-Βελτίωση της ποιότητας της μεταγεννητικής φροντίδας.

-Ειδικά μέτρα μέριμνας για τις πολύτεκνες οικογένειες και ενίσχυση των τριτέκνων οικογενειών.

-Ειδικά προγράμματα για προώθηση των αντιλήψεων υπέρ της οικογένειας και των θετικών επιπτώσεων της σε περιόδους κρίσεων.

-Ειδικά κίνητρα για την απόκτηση παιδιών σε νεαρές ηλικίες (ηλικιακό bonus).

-Επαρκής και σταθερή χρηματοδότηση για τις δημογραφικές πολιτικές.

-Δημιουργία προϋποθέσεων για επανακατοίκηση της υπαίθρου.

-Κοινωνικά δίκαιες μεταβάσεις στην πράσινη και την ψηφιακή οικονομία.

-Ενίσχυση του προγράμματος της Κοινωνικής Κατοικίας.

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Κοινωνική Πολιτική - Κοινωνική Ασφάλιση - Υγεία-Πρόνοια
Νοέμβριος
2023

«Κατευθύνσεις Αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0»

Τομέας:
Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα - Τομείς Παραγωγής
Νοέμβριος
2023

«Προϋποθέσεις και διαδικασίες εισόδου, διαμονής και εργασίας εργαζομένων πολιτών από τρίτες χώρες»

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Εργασιακές Σχέσεις
Νοέμβριος
2023

“Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε Συνθήκες Κλιματικής Κρίσης”

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Ενέργεια - Περιβάλλον
Φεβρουάριος
2023

«Πολιτικές για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική φροντίδα και την δίκαιη ανάπτυξη της οικονομίας της»

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Κοινωνική Πολιτική - Κοινωνική Ασφάλιση - Υγεία-Πρόνοια
Φεβρουάριος
2023

Ενέργεια και ενεργειακή κρίση: Αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Ενέργεια - Περιβάλλον
Ιούνιος
2022

Τεχνητή Νοημοσύνη: Προτάσεις για εναρμονισμένη εθνική προσέγγιση

 Η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) εξέφρασε Γνώμη Πρωτοβουλίας με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη: Προτάσεις για εναρμονισμένη εθνική προσέγγιση».

Σκοπός της Γνώμης Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. είναι να συμβάλει στο δημόσιο διάλογο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη χώρα, με την ανάδειξη των κοινά αποδεκτών θέσεων και προτάσεων των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, όπως προκύπτουν στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου στην Ο.Κ.Ε.

Οι αλματώδεις εξελίξεις στην ανάπτυξη και εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης θα επιφέρουν  πολλές αλλαγές στην οικονομία και την κοινωνία, στον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Με δεδομένες τις σημαντικές προκλήσεις που αναδύονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες, η Ο.Κ.Ε. υιοθετεί απόλυτα την άποψη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) ότι κατά την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ορισμένες αποφάσεις πρέπει να παραμένουν αποκλειστικό προνόμιο του ανθρώπου, ιδίως σε τομείς όπου οι αποφάσεις αυτές έχουν μια δεοντολογική πτυχή, καθώς και νομικές συνέπειες ή κοινωνικό αντίκτυπο, όπως στη δικαιοσύνη, την επιβολή του νόμου, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις εργασιακές σχέσεις και την εκπαίδευση.

Παράλληλα, η Πολιτεία, με τις κατάλληλες πολιτικές και παρεμβάσεις θα πρέπει να προετοιμάσει τη μετάβαση στην 4η βιομηχανική επανάσταση, στηρίζοντας τόσο τις επιχειρήσεις (ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες), όσο και τους εργαζόμενους (κυρίως μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης), ώστε να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που θα προκύψουν και «κανένας να μην μείνει πίσω».

Στο πλαίσιο αυτό, η  Ο.Κ.Ε. τονίζει ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μίας Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου και ευρείας διαβούλευσης με όλη την κοινωνία. Ήδη στη χώρα έχουν αναληφθεί πολύ σοβαρές πρωτοβουλίες και δράσεις από τον επιχειρηματικό και ερευνητικό τομέα, οι οποίες θα πρέπει να αναδειχθούν και να στηριχθούν.

Στη Γνώμη της Ο.Κ.Ε. διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις στην κατεύθυνση μίας εναρμονισμένης προσέγγισης με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Ερευνα και τεχνολογία
Ιούνιος
2022

Κλιματική αλλαγή και πολιτικές αντιμετώπισής της στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) εξέφρασε Γνώμη Πρωτοβουλίας με θέμα “Κλιματική αλλαγή και πολιτικές αντιμετώπισής της στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση”.

Σκοπός της Γνώμης Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. είναι να διαμορφώσει ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο θεσμικά οργανωμένης κοινωνικής διαβούλευσης για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο και να προτείνει μια δέσμη σύγχρονων πολιτικών που θα απαντά στις προκλήσεις της επείγουσας πλέον κλιματικής προσαρμογής και της πράσινης μετάβασης.

Με δεδομένο ότι η ανθρωπογενής παρέμβαση και οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν σημαντικά το κλίμα του πλανήτη, επιφέροντας συνέπειες που  επιδεινώνουν τη φυσική πορεία της αλλαγής του κλίματος, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ως ζητούμενο την εξεύρεση τρόπων για την άμβλυνση ή και την πλήρη εξάλειψη των συνεπειών της ανθρώπινης δραστηριότητας που συμβάλλουν στην αλλαγή του κλίματος του πλανήτη.

Η κλιματική αλλαγή, πρόσφατα αναφερόμενη στη βιβλιογραφία και το δημόσιο διάλογο ως κλιματική κρίση, αποτελεί μείζονα παγκόσμια πρόκληση για την υγεία και τη ζωή στον πλανήτη, καθιστώντας αναγκαίο τον ορισμό βραχυπρόθεσμων και μεσομακροπρόθεσμων στόχων και τη συστηματική, πολυμερή, σε όλα τα επίπεδα (διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό) συνεργασία για την αντιμετώπισή της.

Η Ο.Κ.Ε. αντιλαμβάνεται την κλιματική και περιβαλλοντική κρίση ως μια συνθήκη που επιδεινώνει τους δείκτες της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, διαταράσσει τους στόχους της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ απαιτεί πολλαπλάσιους πόρους για την αποκατάσταση των αρνητικών συνεπειών και των ζημιών που επέρχονται προοδευτικά. Στη Γνώμη Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις δημόσιων πολιτικών και παρεμβάσεων σε πέντε (5) διακριτά πεδία (γενικές πολιτικές προσαρμογής, εργαζόμενοι-ευάλωτα νοικοκυριά, επιχειρήσεις και οικονομία, ενεργειακή μετάβαση και δημόσια διοίκηση).

Η Ο.Κ.Ε. παρακολουθεί συστηματικά και συμμετέχει ενεργά στο δημόσιο διάλογο σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις πολιτικές αντιμετώπισης, μετριασμού και προσαρμογής, ενώ το επόμενο διάστημα θα αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες ανάδειξης της συγκεκριμένης ατζέντας όπως τη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου με θέμα τη συνεργασία και τον κοινωνικό διάλογο για την κλιματική αλλαγή και, ανάλογα με τις εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την εκπόνηση νέας Γνώμης ή Γνώμης Πρωτοβουλίας για νομοθετικές παρεμβάσεις σχετικές με την περιβαλλοντική νομοθεσία, την κλιματική προσαρμογή κλπ.

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Ενέργεια - Περιβάλλον
Ιούνιος
2021

«Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Εργασιακές Σχέσεις
Δεκέμβριος
2020

Σχέδιο Γνώμης της Ο.Κ.Ε. για το “Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Στρατηγικές Κατευθύνσεις”

Τομέας:
Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα - Τομείς Παραγωγής
Νοέμβριος
2020

«Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Ενέργεια - Περιβάλλον
Ιούλιος
2020

«Τηλεργασία: Προβλήματα και Προοπτικές»

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Εργασιακές Σχέσεις
Ιούλιος
2020

"Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025"

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα - Τομείς Παραγωγής
Ιούνιος
2020

Δεύτερη φάση διαχείρισης της πανδημίας

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Κοινωνική Πολιτική - Κοινωνική Ασφάλιση - Υγεία-Πρόνοια
Ιούνιος
2020

Χωροταξικός Σχεδιασμός: Προβλήματα - Προκλήσεις

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Ενέργεια - Περιβάλλον
Μάιος
2020

Προτεραιότητες και προκλήσεις στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ για την επίτευξη υψηλού ρυθμού ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Ενέργεια - Περιβάλλον
Απρίλιος
2020

Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία και την κοινωνία

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Κοινωνική Πολιτική - Κοινωνική Ασφάλιση - Υγεία-Πρόνοια
Μάρτιος
2019

Εκπαίδευση – Κατάρτιση

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Φεβρουάριος
2019

Θεματικός Τουρισμός - Eιδικές Mορφές Tουρισμού - Pυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα - Τομείς Παραγωγής
Φεβρουάριος
2019

Μείωση Ασφαλιστικών Εισφορών και άλλες διατάξεις

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Κοινωνική Πολιτική - Κοινωνική Ασφάλιση - Υγεία-Πρόνοια

Σελίδες